türkçe | türkçe
Erken Rezervasyon

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Gizlilik Politikası:

Ege Jet Havacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “Ege Jet” olarak anılacaktır) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Ege Jet Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. flyegejet.com çerez politikası işbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, Ege Jet tarafından işletilmekte olan www.flyegejet.com internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Ege Jet ile paylaşılan veya Ege Jet’in, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Ege Jet tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Kullanıcı Bilgisi

 • Kullanıcı İşlem Bilgisi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Finansal Bilgi

 • Pazarlama Bilgisi

 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ege Jet, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dâhil olmak üzere Ege Jet tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Ege Jet tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Ege Jet ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Ege Jet’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları;

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Ege Jet, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon (özendirme) önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı;

Ege Jet, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Ege Jet’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Ege Jet, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dâhil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Ege Jet Havacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.flyegejet.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Ege Jet tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Ege Jet, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Ege Jet’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Hakkınızda kişisel bilgileri ne zaman topluyoruz?

Hakkınızda kişisel bilgileri aşağıdakiler de dâhil olmak üzere hizmetlerimizi kullandığınızda (doğrudan bizim tarafımızdan ya da başka bir şirket veya temsilci tarafından sağlansın ya da sağlanmasın), bizimle birlikte seyahat ettiğinizde ve Web Sitesi'ni kullandığınızda toplarız:

 • Web Sitesi'nden rezervasyon yaptırdığınızda ya da uçuş veya diğer ürün ve hizmetleri aradığınızda.

 • Web Sitesi'ndeki hizmetleri kullandığınızda.

 • Seyahat acentesi gibi diğer satış kanalları vasıtasıyla rezervasyon yaptırdığınızda ya da uçuş veya diğer ürün ve hizmetleri aradığınızda.

 • Çağrı merkezlerimiz veya hizmet temsilcilerimiz ile iletişime geçtiğinizde.

 • Bizimle birlikte seyahat ettiğinizde ve faaliyet gösterdiğimiz havaalanlarını kullandığınızda.

 • Web Sitesi çöktüğünde ve işleminiz herhangi bir nedenle gerçekleştirilemediğinde.

 • Uçuş esnasında eğlence ve iletişim hizmetlerimizi kullandığınızda.

 • Müşteri anketini doldurduğunuzda veya bize geribildirim sağladığınızda.

 • Bir yarışmaya katılırsanız veya bir promosyona kaydolursanız.

 • Bizimle Google, Facebook, İnstagram veya Twitter gibi bir sosyal medya kanalından etkileşime girerseniz.

Ayrıca, kişisel bilgilerinizi aşağıdaki gibi üçüncü taraflardan toplayabiliriz:

 • Size hizmet sunmak için bizim tarafımızdan sözleşme akdedilen şirketler.

 • Önceki veya şu anki seyahatinizdeki havayolu şirketi, ilgili havaalanı operatörleri ile müşteriler ve göç yetkilileri vb. de dahil olmak üzere seyahat planlarınızda yer alan şirketler.

 

Kişisel bilgilerinize neden ihtiyaç duyuyoruz?

Web Sitesi'nde sağlanan hizmetleri kullandığınızda sizden adınız, iletişim bilgileriniz ve/veya banka/kredi kartı gibi bazı bilgileri vermeniz istenir. Bu bilgileri bilgisayarlarımızda veya başka şekilde kaydedip saklayacağız. Bu bilgileri aşağıdaki şekillerde kullanacağız:

 • Uçuşunuzu işlemek, size uçuş programı göndermek veya rezervasyonunuzla ilgili bir sorun varsa sizinle iletişime geçmek de dâhil olmak üzere sizinle anlaşmamızın gerekliliklerini yerine getirmek.

 • Girebileceğiniz herhangi bir yarışmayı veya promosyon teklifini düzenlemek ve kazananları bilgilendirmek.

 • Bize e-posta yoluyla gönderebileceğiniz sorguları yanıtlamak.

 • Size daha verimli hizmet sunabilmek için müşteri memnuniyet anketleri düzenlemek.

 • Yasal uyumluluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

 • Suç önleme ve tespiti için.

 • Hizmetlerimizi iyileştirmek.

 • Seyahat deneyiminizi kişiselleştirmek.

 • Diğer doğrudan veya dolaylı pazarlama amaçları doğrultusunda.

Seyahat eden tüm yolcuların isimlerini bilmemiz gerekir. Başka biri adına rezervasyon yaptırıyorsanız kişisel bilgilerini kullanmak için bu kişiden muvafakat almanız gerekir. Bu muvafakati aldığınızı varsayarak işlem yapıyoruz.

 

Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Kişisel bilgileriniz, Ege Jet Havacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından kontrol edilen şirketler grubu ile paylaşılabilir.

Seyahat düzenlemelerinizi kolaylaştırmak için sıklıkla kişisel bilgilerinizi diğer havayolu şirketleri ve havaalanı operatörleri, gümrük ve göç yetkilileri, seyahat düzenlemelerinize katılan seyahat acenteleri ile havayolu şirketleri arasında aktarma yapmanız veya otel kullanmanız gibi durumlarda müşteri sadakati iş ortakları da dahil olmak üzere üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekir. Ayrıca kişisel bilgilerinizi havaalanı yardımı sağlayan şirketler veya pazarlama acenteleri gibi size veya bize hizmet sağlayan üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satmıyoruz; Ege Jet Havacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti dışındaki üçüncü tarafların sadece izin verdiğiniz yerlerde size pazarlama bilgileri göndermesine izin veriyoruz.

Taraflardan bazıları Avrupa Birliği dışında bulunabilir ve taşıma sözleşmesini yerine getirmek veya bazı yasal gerekliliklere riayet etmek amacıyla tarafımızdan toplanan kişisel verilerin (ad, pasaport numarası, seyahat bilgileri vb.) tümüne veya bir kısmına erişebilir.

 

Kişisel bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

Müşterilerimizin sağladığı kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve özellikle bu bilgilerin tahrif edilmesini, zarar görmesini veya yetkisiz üçüncü taraflarca kullanılmasını önlemek amacıyla bu bilgilerin işlenmesiyle ilişkili riskleri önlemek üzere kişisel verilere yönelik gerekli her önlemi alıyoruz.

Sizin hakkınızda sakladığımız verilerin kazara veya kasıtlı olarak değiştirme, kaybolma, silinme veya yetkisiz olarak erişilmeye karşı korumak için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz, yeni teknolojiler geliştikçe sürekli olarak iyileştirilmektedir.

Çevrimiçi kimlik hırsızlığı tehdidi ile mücadele etmekte kararlıyız. Bu nedenle, banka veya kredi kartıyla yapılan ödemelerde dolandırıcılık tespit sistemi kullanıyoruz. Bu sistem, müşterileri banka veya kredi kartı bilgilerinin kaybolması veya çalınmasına karşı korumak üzere tasarlanmıştır.

 

Kişisel bilgilerinizi nasıl güvende tutabilirsiniz? Daha fazla bilgi

Rezervasyon yaptırdığınızda Hava Taksi Hizmet Sözleşmesini onaylayacaksınız. Bu referans, e-posta onayında veya yolcu listesinde görünür.

Başkalarıyla birlikte seyahat ediyorsanız ve bu kişilerin bireysel rezervasyon bilgilerinize erişmesini istemiyorsanız her kişinin ayrı ayrı ödenmek kaydıyla ayrı rezervasyon yaptırmasını tercih edebilirsiniz.

Web Sitesi'ne erişiminizin güvenli olmasını sağlamak için müşterilerimizin şifrelerini başkalarıyla paylaşmamasını tavsiye ediyoruz. Web Sitesi ve/veya sosyal medya hesaplarını kullanmayı tamamladığınızda (bu hesaplar birbirlerine bağlandıysa) özellikle internete erişmek için herkese açık bir cihaz kullanırken başkalarının bilgisayarınıza veya cihazınıza erişememesi için oturumunuzu kapatmanız gerekir. Böylece, diğer kullanıcılar kişisel verilerinize erişemez.

 • Kendinizi internet dolandırıcılığı ve "kimlik hırsızlığına” karşı koruyun ve dikkatli olun.

Kişisel bilgilerin kandırma yoluyla yasa dışı şekilde toplanması anlamına gelen ve "kimlik hırsızlığı" olarak bilinen bir internet dolandırıcılığı uygulaması mevcuttur. Üçüncü taraflarca yasa dışı şekilde toplanan listelerde yer alan kişilere istenmeyen e-postalar gönderilir ve alıcılardan sahte veya yasa dışı kopya web sitesine girmeleri ya da banka veya şifre bilgilerini yeniden teyit etmeleri istenir.

Güvenliğiniz için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkate alın:

 • Web Sitesi'ndeki rezervasyonunuzu değiştirmek veya para iadesi almak istiyorsanız sizden sadece kart ödeme bilgileriniz istenir. Bu bilgileri sadece rezervasyonunuza ilişkin olarak istiyoruz. Müşteri İlişkileri ekibimiz, bizden bir hak talebinde bulunmanız durumunda doğrudan hesabınıza ödeme yapacaklarsa banka bilgilerinizi isteyebilir.

Çerez Politikası:

Ege Jet Havacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti (“Ege Jet”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, www.flyegejet.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politakası www.flyegejet.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Ege Jet, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Ege Jet tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Hepsiburada.com Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, Ege Jet tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Ege Jet ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

 • Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

 

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

 • Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

 • Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması

 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Ege Jet, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Ege Jet’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Ege Jet tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Ege Jet, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Ege Jet, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Ege Jet, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.